Knihovní řád Obecní knihovny v RudicíchV souladu se zřizovací
listinou knihovny Místní knihovny Rudice v obci Rudice,
schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. 2 ze dne 18.12.2002
a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon),
vydávám tento knihovní řád:


I. Základní ustanovení


Čl. 1

Poslání a činnost
knihovny


Knihovna
je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §12 zákona č.  257/2001
Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným
způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a
informační služby (dále jen služby) vymezené v §2, 4 a 14
knihovního zákonaČl. 2


Veřejné knihovnické a
informační služby


   
 1. Knihovna
  poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby
  tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního
  zákona. Jsou to zejména: 1. výpůjční
  služby


 2. meziknihovní
  služby


 3. informační
  služby:
 1. informace
  o katalozích, fondech a využívání knihovny,


 2. informace
  z oblasti veřejné správy,


 3. ústní
  informace bibliografického a faktografického charakteru,


 4. přístup
  na internet.


 1. Služby
  uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ)
  poskytuje knihovna bezplatně.


 1. Knihovna
  poskytuje za úhradu tyto služby: (vyjmenovat) Tyto služby
  knihovna poskytuje v souladu s požadavkem  § 4, odst. 2 až  4
  zák. č. 257/2001 Sb.,  knihovního zákona, tzn. že úhradu za ně
  může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů
  (např.  za
  reprografické služby, za administrativní úkony spojené s
  registrací uživatelů). 1. Veškeré
  finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky
  apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem,
  který je přílohou tohoto KŘ.


II. Uživatelé
knihovnických a informačních služeb


Čl. 3Registrace uživatele 1. Registrovaným
  uživatelem knihovny  se může stát každá  fyzická  nebo
  právnická osoba vydáním průkazu  uživatele na základě
  vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních
  dokladů uživatele.


 1. Knihovna
  vyžaduje k registraci následující  osobní údaje:  jméno,
  příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození.


 1. Děti
  do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu
  zákonného zástupce.


 1. Osobní
  údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu se Směrnicí
  č. 2/2018 pro nakládání s osobními údaji - o ochraně
  osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních
  údajů je přílohou tohoto KŘ.
Čl. 4Základní povinnosti a
práva uživatelů knihovny


 1. Uživatelé
  jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka.  Musí
  se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro
  udržení pořádku a ochrany majetku.  Jsou povinni zachovat v
  prostorách knihovny klid a pořádek.


 1. Jestliže
  uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo
  trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven
  odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle
  platných předpisů.


 1. Připomínky,
  podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně
  nebo ústně knihovníkovi.
Čl. 5Pokyny pro využívání
výpočetní techniky


 1. Uživatel
  je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které
  mu knihovna poskytuje.


 1. Uživateli
  je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému
  knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.


 1. Uživatel
  může kopírovat na přenosná média informace získané z
  internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny,
  pokud to dovolují licenční podmínky.


 1. Uživatel
  nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace
  počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na
  provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody
  vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní
  techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými
  viry.


 1. Uživatel
  je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č.
  121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s
  právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
  zákon), v platném znění a ostatní předpisy.


III. Výpůjční řád


Čl. 6


Zpřístupňované knihovní
dokumenty

 1. Knihovna
  půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního
  knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny
  prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím
  výměnných souborů.


 1. Meziknihovní
  službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle §
  14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002
  Sb. a metodických pokynů NK ČR.


Čl. 7


Rozhodnutí o půjčování

 1. Mimo
  knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v
  čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou  dokumentů:
 1. kterým
  by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,


 2. které
  jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,


 3. jejichž
  půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy
  (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické,
  pornografické literatury apod.),


 4. které
  byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní
  výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách
  knihovny.


Čl. 8Postupy při půjčování 1. Před
  převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si
  dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad
  ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného
  výpůjčního systému.


 2. Uživatel
  svým podpisem potvrdí výpůjčku.


 3. Uživatel
  může požádat o rezervaci dokumentu ústně.


 4. Čl. 9

Výpůjční lhůty   
 1. Výpůjční
  lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc.
  Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden
  měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a
  nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech
  je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po
  jeho předložení. (celý článek konkretizovat podle skutečnosti)

 1. Knihovna
  je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší
  výpůjční lhůtu případně žádat vrácení půjčeného
  dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
Čl. 10


Vracení vypůjčeného
dokumentu


 1. Uživatel
  je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém
  si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné
  závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu,
  popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 1. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky
  podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo
  jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.
Čl. 11
Práva a povinnosti
uživatelů pro půjčování mimo knihovnu


 1. Pro
  půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského
  zákoníku o půjčování věcí.


 2. Mimo
  knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 5
  dokumentů.


 3. Uživatel
  nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za
  něj po celou dobu výpůjčky.


 4. Uživatel
  ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o
  výpůjčce záznam.  Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání
  obdrží potvrzení o vrácení.


 5. Jestliže
  uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě,
  účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (zpozdné).


 6. Jestliže
  uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se
  vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného
  dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek
  jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání
  i náklady právního zastoupení.


 7. Do
  vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli
  poskytování všech služeb.

 8.                                                                                   Čl. 12


Reprografické a jiné
kopírovací služby


   
 1. Knihovna
  může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.


 2. Reprografické
  a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo
  z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel,
  pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v
  souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., (autorského
  zákona).


 3. Knihovna
  může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s
  právními předpisy (porušení autorských práv, šíření
  fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).


 4. Knihovna
  může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých
  knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě
  podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro
  kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v
  souladu s ustanoveními autorského zákona a v souladu s
  ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.                                

 5.    IV. Postihy nedodržení
  ustanovení Knihovního řádu

 6. Čl. 13Ztráty a náhrady

  1.Uživatel
  je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a
  ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu. 

   O
  způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat
  náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním
  náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě
  nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do
  původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna
  požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné
  dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje
  knihovna.

 1. Uživatel
  je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v
  souvislosti se ztrátou vznikly.


 2. Do
  vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech
  pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování
  všech služeb.

 3.                                                                                              ČL. 14Poplatky za přestupky
proti Knihovnímu řádu

 1. Poplatek
  z prodlení:

 1. povinnost
  platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po
  skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední
  den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se
  na nejbližší další výpůjční den.

 1. Vymáhání
  nevrácených výpůjček

 1. nezávisle
  na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami
  vrácení dokumentů.  Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z
  nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje
  vymáhání právní cestou.

 1. Ztráta
  průkazu uživatele:

 1. za
  manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v
  období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje
  manipulační poplatek.


 2. Čl. 15

Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel
  je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním
  povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se
  stanoví: "Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu.
  Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí
  se škoda v penězích.").


 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel
  podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Výjimky
  z KŘ povoluje vedoucí knihovny.


 2. Nedílnou
  součástí KŘ jsou přílohy


 3. Ruší
  se Knihovní řád ze dne 1.1.2003


 4. Tento
  Knihovní řád platí na dobu neurčitou


 5. VI. Přílohy Knihovního
  řád


 1. Směrnice
  č. 2/2018 o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

V Rudicích dne 11.5.20108               


Poučení o ochraně osobních údajů

Správcem
osobních údajů

uživatelů knihovny je knihovnice Místní knihovny v Rudicích.

Knihovna
zpracovává
osobní
údaje registrovaných uživatelů v tomto
rozsahu:

Povinné
identifikační údaje:
jméno,
příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu

Nepovinné
kontaktní údaje:
doručovací
adresa, e-mail, telefon

Služební
údaje:

číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně
historie.

Účetní
údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich
účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

Dále
knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce,
je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný
uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a
kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna
zpracovává osobní údaje za
účelem
poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb
uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za
účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje
využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem,
uživatel není povinen tyto údaje uvést.

Práva
uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel
má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo
výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku
proti zpracování.

Knihovna
registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii
zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do
přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. 

Žádosti
uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna
vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce
od obdržení žádosti.

Doba
uchování osobních údajů

Knihovna
uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu
registrace 14 měsíců. Registrovaný uživatel může požádat o
likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně
žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb.

Osobní
údaje v počítačových databázích jsou likvidovány
vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje
v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a
skartačního řádu Rudice.

Zabezpečení
osobních údajů

Písemnosti
jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob
obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen
pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých
pracovních úkolů.

Osobní
údaje knihovna uchovává v počítačové
databázi.
Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových
účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění
úkolů jednotlivých zaměstnanců.
Další informace: Knihovna
zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování
služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho
přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o
ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.


Anketa

Myslíte si, že bude rok 2019 lepší než 2018?

Celkový počet hlasů: 517

DOPORUČUJI:

06.02.2009 20:32
https://cz.fotoalbum.eu/rudice www.ceskysvazzen-rudice.estranky.cz/ www.hasici-rudice.estranky.cz www.tjsokolrudice1922.webnode.cz www.csd.blog.cz www.obec-rudice.cz www.knihovnabbb.cz    

KATALOG KNIHOVNY RUDICE NAJDETE NA ADRESE :

    https://katalog.knihovnabbb.cz/rudice/

 

 

 

Kalendář akcí

24.07.2016 16:44
Dne 27.7.2016 se v rudické knihovně uskuteční turnaj v Člověče nezlob se. Začínáme v 16 hodin času rudického.